Sơ yếu lý lịch chuẩn làm hồ sơ

Sơ yếu lý lịch chuẩn làm hồ sơ

Sơ yếu lý lịch chuẩn làm hồ sơ

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin giáo dục hướng nghiệp
Cao học

Mẫu Sơ Yếu lý lịch đăng ký trình độ thạc sĩ 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 
Họ và tên: ...................................................................... Nam hay nữ: ............................... 
 Sinh ngày: .......................................................................................................................... 
 Nơi sinh: ............................................................................................................................ 
 Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................... 
 Dân tộc: ......................................................................... Tôn giáo: .................................... 
 Thành phần bản thân: ........................................................................................................ 
 Nghề nghiệp hiện nay: ....................................................................................................... 
 Chức vụ: ............................................................................................................................ 
 Trình độ văn hóa: ............................................................................................................... 
 Tốt nghiệp Đại học trường: ............................................................................................... 
 Năm:.............. Ngành: .................................................. Hệ đào tạo: ................................. 
 Trình độ ngoại ngữ: ...................................................... Tiếng: ......................................... 
 Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ............................................................................... 
 Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ................................................................................ 
 Ngày chính thức: ............................................................................................................... 
 Lương chính hiện nay: ....................................................................................................... 
 
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN (Ghi rõ thời gian học tập, công tác) 

........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 
KHEN THƯỞNG:  ..............................................................................................................
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 
KỶ LUẬT:  ............................................................................................................................
  ........................................................................................................................................... 
 
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: 1. Họ tên Vợ (Chồng):  ................................................. Tuổi: .....
 Cơ quan công tác: ..............................................................................................................
 2. Họ tên Bố: ................................................................. Tuổi: ........................................... 
 Cơ quan công tác: .............................................................................................................. 
 3. Họ tên Mẹ: ................................................................ Tuổi: ........................................... 
 Cơ quan công tác: .............................................................................................................. 
 
CÁC CON: 1. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 2. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 3. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 4. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 
ANH CHỊ EM RUỘT: 1. ................................................................................... Tuổi: .........
 Nghề nghiệp:...................................................................................................................... 
 2. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 Nghề nghiệp:...................................................................................................................... 
 3. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 Nghề nghiệp:...................................................................................................................... 
 4. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 Nghề nghiệp:...................................................................................................................... 
 5. ................................................................................... Tuổi: ........................................... 
 Nghề nghiệp:...................................................................................................................... 
 
 
Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
 
 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                                                                           Ngày ...... tháng ...... năm 20...... 

           (HOẶC UBND PHƯỜNG XÃ)                                                                                                     NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

                                               

 

 

 

           

Thông tin đăng ký

Please, enter data

Từ khóa:
Các bài khác
Quảng cáo
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Liên thông Đại học chính quy
Trung cấp sư phạm Mầm non
LIÊN KẾT WEB
THỜI KHOÁ BIỂU
Hồ sơ-Tài liệu
Thông báo
Các lớp sắp khai giảng
Tuyển sinh - Đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn quốc gia Tư vấn du học và Xuất khẩu lao động nước ngoài : Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức ... Đại học Công Nghệ Miền Đông Trường Trung cấp Miền Đông Thế giới khởi nghiệp hệ thống tư vấn giáo dục việt nam Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Trung cấp Tây Nam Á Đại học ngoại ngữ